REGULAMINY

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ORAZ DYSCYPLINARNY KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OŚWIĘCIM

 1. Nieobecność sędziego na zebraniu plenarnym w ciągu roku kalendarzowego:
 • Po raz pierwszy – bez konsekwencji;
 • Po raz drugi – wstrzymanie obsady na jedną kolejkę;
 • Po raz trzeci – wstrzymanie obsady na trzy kolejki;
 • Po raz czwarty i każdy następny – wstrzymanie obsady na 3 miesiące w czasie rozgrywek. W czasie, kiedy rozgrywki nie są kontynuowane (przerwa letnia lub zimowa), kara przechodzi na kolejną rundę sezonu.
 1. Nieobecność na zebraniu plenarnym jest usprawiedliwiona w przypadku:
 • Prowadzenia zawodów przez sędziego, który jest delegowany przez Referenta ds. obsady;
 • Uczestnictwa sędziego w szkoleniach, egzaminach prowadzonych przez jednostki PZPN;
 • Reprezentowania interesów Kolegium Sędziów Oświęcim sędziego w strukturach PZPN.
 1. Lista obecności na Zebraniu Plenarnym zamyka się w momencie przedstawienia przez Przewodniczącego Zebrania porządku obrad. Sędziowie zobowiązani są pozostać na zebraniu przynajmniej do wolnych wniosków – wcześniejsze opuszczenie zebrania skutkuje anulowaniem obecności.
 2. Nieobecność na zebraniu sprawozdawczym traktowana jest tak samo jak nieobecność na zebraniu plenarnym.
 3. Nieodpowiednie lub prowokacyjne zachowanie się sędziego wobec kolegów sędziów:
 • W zależności od przewinienia – wstrzymanie obsady od 2 kolejek do wykluczenia z Kolegium Sędziów włącznie.
 1. Niewłaściwe wypełnienie sprawozdania z zawodów w ciągu sezonu:
 • Po raz pierwszy – upomnienie ustne;
 • Po raz drugi – wstrzymanie obsady jako sędzia główny zawodów w jednej kolejce;
 • Po raz trzeci i każdy następny – wstrzymanie obsady na dwie kolejki.
 1. Nieterminowe wysłanie sprawozdania poprzez System EXTRANET (do 24 godzin od zakończenia zawodów):
 • Po raz pierwszy – upomnienie ustne;
 • Po raz drugi – wstrzymanie obsady na jedną kolejkę;
 • Po raz trzeci i każdy następny – wstrzymanie obsady na dwie kolejki.
 1. Nieprzybycie na zawody bez powiadomienia Referenta ds. obsady przed zawodami za wyjątkiem poważnych zdarzeń losowych:
 • Wstrzymanie obsady od jednego miesiąca wzwyż.
 1. Nieusprawiedliwione spóźnienie się na zawody w ciągu sezonu (opóźnienie rozpoczęcia zawodów z winy sędziego):
 • Po raz pierwszy – wstrzymanie obsady na jedną kolejkę;
 • Po raz kolejny – wstrzymanie obsady od dwóch kolejek wzwyż.
 1. Sędziowie zobowiązani są do zgłaszania prowadzonych przez siebie spotkań sparingowych Referentowi ds. obsady w formie zestawienia po zakończeniu każdej rundy. Nie zgłoszenie jakiegokolwiek spotkania skutkuje:
 • Wstrzymaniem obsady od 1 kolejki wzwyż.
 1. Zamiana zawodów oraz prowadzenie zawodów (w porównaniu do wystawionej delegacji przez Referenta ds. obsady) bez zgłoszenia zaistniałych zmian przed zawodami do Referenta ds. obsady:
 • Wstrzymanie obsady od 1 kolejki wzwyż.

12.Nieterminowe uiszczenie składek:

 • Wstrzymanie obsady do czasu uregulowania składki i wstrzymanie obsady na okres minimum 1 kolejki od momentu uregulowania zaległej opłaty.

Termin wpłaty obowiązuje najpóźniej na pierwszym zebraniu plenarnym, które odbędzie się po przedłożeniu listy przez Referenta ds. obsady.

13.Wszyscy sędziowie zaliczeni do grupy Kadry KS Oświęcim na dany sezon mają bezwzględny obowiązek uczestniczenia w kadrze i przestrzegania regulaminu Kadry opracowanego na dany sezon.

14.Ustala się maksymalny wiek sędziego głównego w poszczególnych ligach:

 • Klasa A – 50 lat
 • Klasa B – 55 lat

Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w dniu 30 czerwca.

 1. Uprawnienia do prowadzenia zawodów w poszczególnych ligach nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy i kończą się z dniem zakończenia rozgrywek.
 2. Sędziowie główni klasy A i B pozostający w pełnej dyspozycji otrzymują minimum pięć zawodów w rundzie do przeprowadzenia, do której zostali zakwalifikowani decyzją Zarządu KS Oświęcim na dany sezon.
 3. Sędziowie główni ligi okręgowej i wyższych lig otrzymują minimum 1 zawody w rundzie do prowadzenia jako sędziowie główni w klasie A.
 4. Liczba otrzymanych zawodów do przeprowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom ze strony sędziego.
 5. Członkowie Zarządu KS, sędziowie i obserwatorzy ligi okręgowej i wyższych lig są zwolnieni z egzaminów teoretycznych i sprawnościowych na szczeblu Podokręgu Oświęcim.
 6. Członkowie Zarządu KS prowadzą zawody jako sędziowie główni zgodnie z zapisem w punkcie 14.
 7. Obserwatorzy ligi okręgowej i wyższych lig mogą być:
 • Sędziami głównymi tylko na zawodach grup młodzieżowych w rozgrywkach organizowanych przez PPN Oświęcim;
 • Sędziami asystentami na zawodach seniorów w klasie A i B w rozgrywkach organizowanych przez PPN Oświęcim.
 1. Sędziowie, którzy opuszczają ligę okręgową lub wyższą i pozostają do dyspozycji macierzystego Podokręgu KS, bez zdawania egzaminów stają się sędziami głównymi klasy A w danym sezonie lub w zależności od okoliczności i możliwości, decyzją Zarządu KS Oświęcim, mogą zostać sędziami głównymi ligi okręgowej.
 2. Na ostatnim zebraniu plenarnym przed danym egzaminem Komisja Szkoleniowa podaje listę sędziów rywalizujących o miejsca w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Egzaminy przeprowadza się na zasadzie konkursu.
 3. Sędzia, który zaliczył egzamin na klasę A ale nie zakwalifikował się do tej klasy, zostaje sędzią klasy B.
 4. Ilość sędziów klasy A i B nie może przekroczyć ilości drużyn w danej klasie rozgrywkowej.
 5. Sędziowie biorący udział w egzaminie poprawkowym na klasę A i B rywalizują jedynie o wolne miejsca w tych klasach zajmując kolejne wolne pozycje w klasyfikacji. Jeżeli w klasie A nie ma już wolnych miejsc, sędzia zostaje sędzią głównym w klasie B.
 6. Egzamin poprawkowy musi odbyć się najpóźniej 2 tygodnie po pierwszym terminie egzaminu.
 7. Dla sędziów, którzy nie zdali egzaminu oraz egzaminu poprawkowego nie wyznacza się dodatkowych terminów.
 8. Sędziowie, którzy nie zdali obu egzaminów mogą być delegowani na zawody przez Referenta ds. obsady w przypadku niedoboru sędziów jedynie jako sędziowie asystenci lub sędziowie główni w rozgrywkach trampkarzy i młodzików.
 9. Sędzia, który nie prowadził żadnych zawodów przez 2 kolejne rundy jako sędzia główny, po zaliczeniu egzaminów może prowadzić zawody jako sędzia główny maksymalnie w klasie B.
 10. Zawody I ligi juniorów jako sędziowie główni prowadzą sędziowie uprawnieni do sędziowania klasy A.
 11. Do prowadzenia zawodów drużyn młodzieżowych jako sędzia główny (wyłączając I ligę juniorów) uprawnieni są wszyscy sędziowie.
 12. Każdy sędzia jest zobowiązany przeprowadzić w danym roku kalendarzowym społecznie jedne zawody wyznaczone przez Referenta ds. obsady.
 13. Termin płatności KFP upływa z dniem 31 marca każdego roku. Nie uregulowanie płatności wiąże się ze wstrzymaniem obsady do momentu uiszczenia kwoty.
 14. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich sędziów KS Oświęcim.
 15. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2016.
 16. Poprzedni „Regulamin wewnętrzny oraz dyscyplinarny” traci moc w dniu 31.07.2016.

* Jedna kolejka – oznacza cały najbliższy tydzień od momentu podjęcia decyzji przez Zarząd KS Oświęcim lub Zarząd PPN Oświęcim

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości