Regulamin KFD KS OŚWIĘCIM

REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO KOLEGIUM SĘDZIÓW OŚWIĘCIM

 1. Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny (KFD) jest obowiązkowym funduszem i został utworzony przez członków Kolegium Sędziów Piłki Nożnej Oświęcim (KS Oświęcim) i nie posiada osobowości prawnej.
   
 2. KFD powstaje ze składek czynnych sędziów, w wysokości ustalonej w niniejszym Regulaminie.
   
 3. KFD przeznaczony jest na dofinansowanie wydatków związanych z działalnością KS Oświęcim.
   
 4. Wydatki z Funduszu KFD mogą być wydatkowane na następujące cele:

  a) zakup pucharów, emblematów, dyplomów oraz nagród z okazji jubileuszowej ilości przeprowadzonych zawodów:
  • 2500 – do 200zł,
  • 2000 – do 200zł,
  • 1500 – do 150zł,
  • 1000 – do 100zł,
  • 500 – do 75zł,
  • 300 – do 50zł,

wg sporządzonej przez Referenta ds. obsady KS Oświęcim listy oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w zakresie sędziowania zawodów, szkolenia i działalności w organach KS,

b) zakup wiązanek, wieńców, zniczy z okazji uroczystości pogrzebowych i jubileuszy tych uroczystości oraz Święta 1 listopada dla byłych członków KS Oświęcim,

c) organizację corocznego zebrania sprawozdawczego (wynajem sali, zamówienie posiłków, itp.),

d) organizację spotkań jubileuszowych naszego KS,

e) organizację egzaminów KS Oświęcim (wynajem bieżni, zakup posiłków i napoi itp.),

f) organizację turnieju halowego drużyn sędziowskich piłki nożnej Małopolski Zachodniej – organizowanego raz na 4 lata,

g) udział w turniejach halowych drużyn sędziowskich (np. przejazd, ubezpieczenie i wpisowe),

h) zwrot kosztów przejazdu zaproszonych szkoleniowców z innych okręgów wraz z kosztami reprezentacyjnymi (nie więcej niż 300zł),

i) jednorazowe bezzwrotne zapomogi finansowe dla członków KFD dotkniętych przez zdarzenia losowe (nie więcej niż 1500zł).

5. Opłata KFD ustalona jest następująco:

a) 5% od podstawy ekwiwalentu – od każdych przeprowadzonych zawodów mistrzowskich oraz innych na które sędziowie są delegowani przez Referenta ds. obsady,

b) 1zł – od każdych przeprowadzonych zawodów sparingowych.

6. Podczas każdego zebrania plenarnego lub sprawozdawczego Referent ds. finansowych przedstawia aktualną listę z naliczonymi składkami KFD. Sędziowie zobowiązani są do uiszczenia naliczonych opłat najpóźniej do następnego zebrania plenarnego. Brak wpłaty równoznaczny jest z odsunięciem sędziego od obsady na okres zgodny z Regulaminem Wewnętrznym oraz Dyscyplinarnym KS Oświęcim.

7. Władzami KFD są:

a) Zebranie Plenarne KS Oświęcim,

b) Zarząd KS Oświęcim,

c) Komisja Rewizyjna KS Oświęcim.

8. Komisja Rewizyjna KS Oświęcim składa się z 3 członków i wybierana jest w drodze głosowania przez Zebranie Plenarne.

9. Komisja Rewizyjna przeprowadza minimum raz w roku kalendarzowym kontrolę gospodarowania Funduszem oraz przedstawia z niej sprawozdanie na Zebraniu Plenarnym.
 

10. Przy wydatkach obowiązują faktury, rachunki, paragony, pisemne oświadczenia poniesionych wydatków zaakceptowane i podpisane przez Zarząd KS Oświęcim.
 

11. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie, w tym odstępstwa w zakresie wydatków, zatwierdza Zebranie Plenarne sędziów KS Oświęcim.
 

12. Niniejszy Regulamin KFD został zatwierdzony na Zebraniu Plenarnym w dniu 03.04.2017 i obowiązuje od dnia 04.04.2017.
 

Przewodniczący KS Oświęcim

Zbigniew Walus

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości