Regulamin KS OŚWIĘCIM

         REGULAMIN WEWNĘTRZNY ORAZ DYSCYPLINARNY KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OŚWIĘCIM

 1. Obowiązkiem każdego sędziego jest punktualne przybycie na zebranie plenarne oraz uczestnictwo przez cały okres jego trwania.
   
 2. Nieobecność sędziego na zebraniu plenarnym w ciągu roku kalendarzowego:
 • Po raz pierwszy – bez konsekwencji;
 • Po raz drugi – wstrzymanie obsady na jedną kolejkę;
 • Po raz trzeci – wstrzymanie obsady na dwie kolejki;
 • Po raz czwarty i każdy następny – wstrzymanie obsady na cztery kolejki w czasie rozgrywek prowadzonych przez PPN Oświęcim.

  3. Nieobecność na zebraniu plenarnym jest usprawiedliwiona w przypadku:
   
 • Prowadzenia zawodów przez sędziego, który jest delegowany przez Referenta ds. obsady;
 • Uczestnictwa sędziego w szkoleniach, egzaminach prowadzonych przez jednostki PZPN;
 • Reprezentowania interesów Kolegium Sędziów Oświęcim sędziego w strukturach PZPN;
 • Sytuacji losowej lub nadzwyczajnej – po akceptacji Zarządu.

  4. Nieobecność na zebraniu sprawozdawczym traktowana jest tak samo jak nieobecność na zebraniu plenarnym.

  5. Nieodpowiednie lub prowokacyjne zachowanie się sędziego wobec kolegów sędziów:
   
 • W zależności od przewinienia – wstrzymanie obsady od min 1 kolejki do przekazania do Wydziału Dyscypliny PPN Oświęcim.

  6. Nieprzybycie na zawody bez powiadomienia Referenta ds. obsady przed zawodami za wyjątkiem poważnych zdarzeń losowych:
   
 • Wstrzymanie obsady od 4 kolejek wzwyż.

  7. Obowiązkiem każdego sędziego jest punktualne przybycie na zawody wg regulaminu danych rozgrywek. Opóźnienie rozpoczęcia zawodów z winy sędziego w ciągu roku kalendarzowego:
   
 • Po raz pierwszy – wstrzymanie obsady na jedną kolejkę;
 • Po raz kolejny – wstrzymanie obsady od dwóch kolejek wzwyż.

  8. Obowiązkiem każdego sędziego jest zgłoszenie wszystkich prowadzonych przez siebie spotkań sparingowych Referentowi ds. obsady w formie zestawienia do końca roku kalendarzowego. Nie zgłoszenie wszystkich przeprowadzonych przez siebie spotkań skutkuje:
 • Wstrzymaniem obsady od 1 kolejki wzwyż.

  9. Nieterminowe uiszczenie składek:
   
 • Wstrzymanie obsady do czasu uregulowania składki i wstrzymanie obsady na okres minimum 1 kolejki od momentu uregulowania zaległej opłaty.

Termin wpłaty obowiązuje najpóźniej na następnym zebraniu plenarnym lub sprawozdawczym, które odbędzie się po przedłożeniu listy przez Referenta ds. obsady.

10. Kara niezrealizowana w danym roku kalendarzowym przechodzi na następny rok kalendarzowy.

11. Odsunięcie od obsady nie dotyczy zawodów, na które sędzia został delegowany przed nałożeniem kary bądź przez KS MZPN.

12. Wszyscy sędziowie zaliczeni do grupy Kadry KS Oświęcim na dany sezon mają bezwzględny obowiązek uczestniczenia w kadrze i przestrzegania regulaminu Kadry opracowanego na dany sezon.

13. Maksymalny wiek sędziego ustala się zgodnie z postanowieniem MZPN.

14. Uprawnienia do prowadzenia zawodów w poszczególnych ligach nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy i kończą się z dniem zakończenia rozgrywek.

15. Sędziowie główni klasy A i B pozostający w pełnej dyspozycji otrzymują minimum pięć zawodów w rundzie do przeprowadzenia, do której zostali zakwalifikowani decyzją Zarządu KS Oświęcim na dany sezon.

16. Sędziowie główni ligi okręgowej i wyższych lig otrzymują minimum 1 zawody w rundzie do prowadzenia jako sędziowie główni w klasie A.

17. Liczba otrzymanych zawodów do przeprowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom ze strony sędziego.

18. Członkowie Zarządu KS (powyżej 40 roku życia), sędziowie i obserwatorzy ligi okręgowej i wyższych lig są zwolnieni z egzaminów teoretycznych i sprawnościowych na szczeblu Podokręgu Oświęcim.

19. Członkowie Zarządu KS prowadzą zawody jako sędziowie główni zgodnie z zapisem w punkcie 11.

20. Sędziowie, którzy opuszczają ligę okręgową lub wyższą ze zdanym pozytywnie egzaminem końcowym i pozostają do dyspozycji macierzystego Podokręgu KS, bez zdawania egzaminów stają się sędziami głównymi klasy A. Sędziowie IV ligi lub wyższej ligi w zależności od okoliczności i możliwości, decyzją Zarządu KS Oświęcim, mogą zostać sędziami głównymi ligi okręgowej.

21. Na ostatnim zebraniu plenarnym przed danym egzaminem Komisja Szkoleniowa podaje listę sędziów i obserwatorów rywalizujących o miejsca w poszczególnych klasach rozgrywkowych. Egzaminy przeprowadza się na zasadzie konkursu.

22. Sędzia, który zaliczył egzamin na klasę A ale nie zakwalifikował się do tej klasy, zostaje sędzią klasy B.

23. Liczba sędziów klasy A i B nie może przekroczyć ilości drużyn w danej klasie rozgrywkowej. Maksymalną liczbę sędziów ustala Zarząd KS Oświęcim na ostatnim zebraniu plenarnym przed egzaminem.

24. Sędziowie biorący udział w egzaminie poprawkowym na klasę A i B rywalizują jedynie o wolne miejsca w tych klasach zajmując kolejne wolne pozycje w klasyfikacji. Jeżeli w klasie A nie ma już wolnych miejsc, sędzia zostaje sędzią głównym w klasie B. Zwolnienie lekarskie przedstawione może być jedynie przed egzaminem sprawnościowym. Tak przedstawione zwolnienie powoduje, że egzamin w terminie poprawkowym liczony będzie jako egzamin zdawany w I-szym terminie z zaliczeniem ocen uzyskanych w tym egzaminie.

25. Egzamin poprawkowy musi odbyć się najpóźniej 3 tygodnie po pierwszym terminie egzaminu.

26. Dla sędziów, którzy nie zdali egzaminu oraz egzaminu poprawkowego nie wyznacza się dodatkowych terminów.

27. Sędziowie, którzy nie zdali obu egzaminów mogą być delegowani na zawody przez Referenta ds. obsady jedynie jako sędziowie asystenci lub sędziowie główni w rozgrywkach trampkarzy i młodzików.

28. Sędzia, który nie prowadził żadnych zawodów przez 2 kolejne rundy jako sędzia główny, po zaliczeniu egzaminów może prowadzić zawody jako sędzia główny maksymalnie w klasie A.

29.Zawody I ligi juniorów jako sędziowie główni prowadzą sędziowie uprawnieni co najmniej do sędziowania klasy A oraz perspektywiczni sędziowie wytypowani przez Komisję Szkoleniową i Zarząd KS.

30.Każdy sędzia jest zobowiązany przeprowadzić w danym roku kalendarzowym społecznie co najmniej jedne zawody wyznaczone przez Referenta ds. obsady.

31. Termin płatności składki członkowskiej FKSP upływa z dniem 31 marca każdego roku. Nie uregulowanie płatności wiąże się ze wstrzymaniem obsady do momentu uiszczenia kwoty.

32. Obowiązkiem sędziego jest potwierdzenie w ciągu 24 godzin obsady w systemie extranet. Brak potwierdzenia daje Referentowi ds. obsady prawo do zmiany obsady tego meczu.

33. Sprawy nie ujęte w Regulaminie pozostają do interpretacji Zarządu KS.

34. Powyższy regulamin obowiązuje wszystkich sędziów KS Oświęcim.

35. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09.09.2019.

36. Poprzedni „Regulamin wewnętrzny oraz dyscyplinarny” traci moc.

37. Obowiązkiem każdego sędziego jest opłacenie licencji i tylko sędziowie z ważną licencją mogą wystawić delegacje i prowadzić zawody.

Jedna kolejka – oznacza cały najbliższy tydzień od momentu podjęcia decyzji przez Zarząd KS Oświęcim lub Zarząd PPN Oświęcim

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości